AVG

Privacyverklaring

Terzet hecht veel waarde aan uw privacy, wij doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. Met deze privacyverklaring brengen wij u op de hoogte van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens worden bij Terzet verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens gebruikt Terzet en waarom?

Terzet verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om de overeenkomst waar u partij bij bent uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kunt u zien welke doeleinden dat zijn en welke persoonsgegevens daarbij worden gebruikt. Alle persoonsgegevens worden door u zelf of door uw belangenbehartiger. Verder is het mogelijk dat wij uw gegevens krijgen van werkgevers of andere opdrachtgevers in het kader van onze dienstverlening.

  1. Om met u te communiceren, een overeenkomst te sluiten, de betaling af te handelen en onze klanten te beheren. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt: NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en indien van toepassing bedrijfsadres of werkgever.
  2. Om onze dienstverlening uit te voeren. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt: gegevens over werk, arbeidsverleden, opleiding, gegevens over het inkomen en gegevens over uw belastbaarheid.
  3. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van de belastingdienst. Daarbij gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: bedrijfsgegevens, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Hoe lang bewaart Terzet mijn gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk tenzij de gegevens in verband met een wettelijke bewaartermijn langer moeten worden bewaard. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens verwijderen wanneer:

  1. 5 jaar nadat de opdracht of het project is geëindigd.
  2. De wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Tenzij de gegevens langer moeten worden bewaard voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, waaronder ook beroepsaansprakelijkheid. 

Beveiligingsmaatregelen

Om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, heeft Terzet de nodige technische- en organisatorische maatregelen genomen. Zo zijn de ICT-systemen adequaat beveiligd en heeft de website een SSL-certificaat. Verder zijn de medewerkers van Terzet bewust van het belang van uw privacy.

 

Wanneer Terzet gebruik maakt van andere partijen, zogenoemde verwerkers, ziet Terzet erop toe dat zij tevens adequate maatregelen hebben getroffen.

Aan wie geeft Terzet mijn gegevens door?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden ontvangen door verwerkers waar wij gebruik van maken. Wij maken gebruik van de volgende verwerkers: accountant, ICT-leveranciers, zelfstandige arbeidsdeskundige / ergonoom die voor ons opdrachten uitvoeren.

Terzet geeft uw gegevens niet door aan andere landen buiten EU, uw gegevens staan veilig opgeslagen binnen de EU. 

Welke rechten en plichten heb ik?

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens verder heeft u het recht: om uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren, bezwaar te maken tegen de verwerking, de verwerking te beperken en overdraagbaarheid van uw gegevens. Tot slot heeft u in bepaalde gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Wanneer u een van deze rechten op uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen dan kunt u een verzoek indienen per e-mail. Stuur uw verzoek naar privacy@terzet.nl u ontvangt dan binnen 4 weken een reactie. 

In principe bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken aan Terzet. U kunt een gegeven toestemming altijd intrekken. Als u weigert gegevens te verstrekken is het wellicht niet mogelijk om onze opdracht uit te voeren. 

Klachten

Tot slot wil Terzet u erop wijzen dat als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

U kunt natuurlijk altijd eerst uw onvrede kenbaar maken bij Terzet.  

Terzet B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens. Terzet B.V. is gevestigd aan de Nijverheidsstraat 9 te Nijkerk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 31043631

Voor vragen om informatie of eventuele andere verzoeken en klachten kunt u contact opnemen met:

Terzet B.V., Amber Denekamp of E. Mulder (privacy@terzet.nl)